Sodsri - Saritwong Foundation

Every child has right to learn

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

E-mail Print

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทองเพื่อพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ จนกระทั่งปี พ.ศ.2540 เมื่อเริ่มการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1 มูลนิธิฯ จึงได้ปรับภารกิจของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา และได้ก่อตั้งวารสาร สานปฏิรูป ซึ่งแพร่หลายและเป็นที่รู้จักทั่วไป

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ มีเข็มมุ่งที่จะทำงานร่วมกับครูไทยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต 3 ประการคือ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้เด็กมีความรู้พื้นฐานที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือความรู้พื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ การใช้จ่ายเงิน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

เพื่อที่จะให้ได้เข็มมุ่งตามที่ตั้งไว้ มูลนิธิฯ ทำงานตามปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่ 3 ข้อ คือ

1.การเรียนรู้มีความสำคัญมากกว่าความรู้ แปลว่านักเรียนไทยควรมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและเป็นไปตามความจำเป็นของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และเวลา

2.กระบวนการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ แปลว่านักเรียนไทยควรมีความสามารถในการค้นคว้าหาคำตอบสำหรับโจทย์ปัญหาใดๆอย่างหลากหลาย ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่าโลกสมัยใหม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพียงหนึ่งเดียวในการดำรงชีวิตจริง

3.ครูและนักเรียนมีความเท่าเทียมในกระบวนการเรียนรู้ แปลว่าครูสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องรู้มากกว่านักเรียนอีกต่อไป ครูไทยสามารถเปลี่ยนหน้าที่เป็นโค้ชการเรียนรู้ ทำหน้าที่ร่วมมือกับนักเรียนในการออกแบบโจทย์ปัญหาและพานักเรียนค้นคว้าหาคำตอบอย่างมีอิสระ

หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือครูและนักเรียนมีเสรีภาพที่จะกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ แล้วใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนไทยอย่างอิสระ มูลนิธิฯ ตั้งใจที่จะปลดปล่อยศักยภาพของครูไทยและนักเรียนไทยให้สามารถพัฒนาทักษะอนาคตทั้ง 3 ประการอย่างมีเป้าหมาย มีวิชาการตามที่จำเป็น และสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ตามที่เป็นจริง

ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้สั่งสมความสามารถในการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงของบุคลากรวิชาชีพด้านการศึกษาและสาธารณสุข จนกระทั่งสามารถเชิญครูไทยที่สนใจมาร่วมทำงานด้วยกันเพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีเสรีภาพและเป็นไปตามบริบทที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนภูมิภาคคือชนบทไทย

ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงไม่ทำงานด้วยการบังคับกะเกณฑ์ให้ครูไทยทำตามคำสั่งโดยมิได้เกิดการเรียนรู้ ผลจากการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงของครูไทยจำนวนหลายครั้ง เราพบว่าครูไทยทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ตามที่เป็นจริง มีความสุขจากการทำงานเพิ่มมากกว่าเดิม เห็นคุณค่าของวิชาชีพครู และมีความสามารถพานักเรียนเรียนรู้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายอย่างจริงใจ

ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในชนบท 5 แห่งเพื่อช่วยกันสร้าง “พิมพ์เขียวโรงเรียนต้นแบบ” ใช้เป็นต้นร่างในการพัฒนาโรงเรียนสำหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้ทำงานร่วมกับโรงเรียน 12 แห่งเพื่อพัฒนาวิธีประเมินคุณภาพโรงเรียนอย่างเป็นมิตร เป็นจริงและไม่เป็นภาระ จนกระทั่งได้ “แบบพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง” ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองสำหรับโรงเรียนที่สนใจ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับครูไทยในการผลิตชุดตำราใน “โครงการตำราสานปฏิรูป” เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและคู่มือนำทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพที่ดี

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการคืนเสรีภาพในการทำงานและการเรียนรู้ให้แก่ครูไทยเป็นสำคัญ

 

บอกกล่าว

E-mail Print


ข้อเขียนที่ปรากฏในเว็บนี้เป็นผลงานวิชาการของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และภาคีต่างๆที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน

สามารถนำไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์สาธารณะโดยอ้างอิงผู้ประพันธ์ตามที่ปรากฏ

ข้อเขียนในหน้าแรกเป็นบทความเกี่ยวกับงานปฏิรูปการศึกษาที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

หมวดปฏิรูปการศึกษาและหมวดพัฒนาจิต เป็นบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาจิตในระบบการศึกษาและระบบสุขภาพซึ่งผู้วิจัยและคณะได้ทบทวนวรรณกรรมจำนวนมาก

หมวดพัฒนาการเด็ก เป็นบทความวิชาการประเด็นชีวจริยธรรมการเจริญพันธุ์ในแง่มุมต่างๆทั้งกฎหมาย สังคม และจริยธรรม

 


 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2